https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

http://kau4oe.yizuhome.cn

http://bzpu74.fuzzine.com

http://ujwlis.horsholt.com

http://thteb9.fztianxia.cn

http://lhtfeq.hzl168.com.cn

http://hfrqn7.shenzhenfood.com

http://v5g7hz.extramoretech.com

http://7p7oov.nudgietv.com

http://gfwjgy.24puzzle.com

http://khufeq.pack1728.com

首页政策法规》正文
重拳治理不良网剧 必须守住内容底线
2018-10-21 07:55:26  来源: 中国新闻出版广电网

在近日召开的中广联合会电视制片委员会2016年度大会上,国家新闻出版广电总局相关人士表示,去年总局处理了150多部内容违规的网络剧、网络电影。

近两年,总局一直在加强对网络剧、网络电影的监管。在去年2月举行的全国电视剧行业年会上,总局相关人士就曾表示,总局将对网络剧实行全流程管理,线上线下统一审核标准。

为什么一直不断地出重拳治理网络剧、网络电影?这与高速发展的网络剧市场暴露的诸多问题有关。

分析这次处罚的原因,主要是有70%的作品内容突破了审核的底线,丧失了基本价值的判断和艺术修养,有的篡改历史,有的歪曲经典,有的存在节目素材管理不善、恶意营销的问题。

近年来,我国网络剧、网络电影发展迅速。数据显示,2016年有755部网络剧上线,同比增长60.6%,上线网络剧TOP50播放总流量为380亿,相较2015年增长78%;网络电影约2500部,同比增长高达263%,总播放量高达216亿。随着手机观看的普及,加上网剧题材比电视剧更加丰富,网络剧越来越受年轻人热捧。但这其中也不乏跟风模仿、情节违背实际、背离主流价值观等现象。例如在院线电影《我不是潘金莲》还未上线时,就出现了《她才是潘金莲》《潘金莲就是我》《谁杀了潘金莲》等网络电影,给网络剧市场造成很大的混乱。去年网络剧兴起了公安题材的热潮,一些在情节设计、人物塑造上违背公安实际,不符合人民警察的价值观,甚至违反公安的纪律以及过度表现血腥。此外,部分校园题材的网络剧把重点聚焦到师生恋、勾心斗角、拜金主义等,对于年轻受众价值观产生了错误的引导。

作为新鲜事物,网络剧、网络电影现身之初,受到年轻受众追捧。但内容低劣的网络剧,必定对年轻受众特别是青少年产生影响,有害他们的身心健康。为此,必须重拳整治,净化视听节目市场,走精品化发展之路。

好内容永远是发展的王道,唯此,受众才有黏性,才能在良性互动中获得网络剧市场的新契机,形成可持续发展的产业链。

责任编辑: 四海

杉树下 万祠巷 吉浦路 亦庄体育中心 乐安 这凯 帽盔山街道 巴马瑶族自治县 沁河镇 大岙乡 十八里店南环岛 东吉留疃村委会 太平桥街道 歌乐沱乡 五公里 黑里寨镇 下郭街道 湖北省五峰土家族自治县 兴化县 霍子寨村委会 西沙屯 耕耘园 提篮桥街道 风翔街道 塔头
早点加盟项目 早点加盟品牌 东北早餐加盟 早餐行业加盟 绝味加盟
卖早餐加盟 早点小吃加盟连锁 健康早点加盟 早点小吃加盟排行榜 早点豆浆加盟
健康早点加盟 早餐 早餐店加盟 包子早餐加盟 天津早点加盟
上海早点 北京早餐加盟 连锁早餐加盟 早点工程加盟 五芳斋早餐加盟